Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014

Ίκαρος 2014 - Συμπληρωματική Προκήρυξη - Ikaros 2014 - Complementary Announcement


(* Non-greek speaking visitors, please scroll below) 

Πρόγραμμα:
Λόγω των δρομολογίων επιστροφής των πλοίων το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται ως εξής:

1ος Γύρος:    Σάββατο   12/7,  7.00 μ.μ.
2ος Γύρος:    Κυριακή   13/7,  7.00 μ.μ.
3ος Γύρος:    Δευτέρα   14/7, 11.00 μ.μ.
4ος Γύρος:    Δευτέρα   14/7,  7.00 μ.μ.
5ος Γύρος:    Τρίτη     15/7,  7.00 μ.μ.
6ος Γύρος:    Τετάρτη   16/7,  7.00 μ.μ.
7ος Γύρος:    Πέμπτη    17/7, 11.00 μ.μ.
8ος Γύρος:    Παρασκευή 18/7,  7.00 μ.μ.
9ος Γύρος:    Σάββατο   19/7,  7.00 μ.μ
Τελετή Λήξης: Κυριακή   20/7, 12.00 μ.μ.

Κινητά Τηλέφωνα - Ηλεκτρονικές Συσκευές:
Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της FIDE, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2014, κατά τη διάρκεια της παρτίδας απαγορεύεται στον παίκτη να φέρνει στις εγκαταστάσεις αγώνων κινητό τηλέφωνο και/ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (άρθρο 11.3.β)
Αν είναι προφανές ότι ένας παίκτης έφερε μια τέτοια συσκευή στις εγκαταστάσεις αγώνων, την πρώτη φορά θα τιμωρείται (σύμφωνα με το άρθρο 12.9 περίπτωση (ζ)) με πρόστιμο ένα (1) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη φορά το πρόστιμο θα είναι δύο (2) ευρώ. Επιπλέον, κάθε φορά θα εξετάζεται η περίπτωση μηδενισμού του παίκτη στην παρτίδα του αν θεωρηθεί ότι στην πράξη του υπήρχε δόλος.
Διευκρινίζεται, ότι παίκτης ο οποίος, όχι απλά θα φέρει μαζί του αλλά θα χρησιμοποιήσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τη συσκευή του κατά τη διάρκεια της παρτίδας του, θα μηδενίζεται αυτομάτως.
Σημειώνεται, ότι το χρηματικό ποσό που θα εισπραχθεί από τυχόν πρόστιμα θα διατεθεί εξ ολοκλήρου ως δωρεά στο σχολείο Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες της Ικαρίας που στεγάζεται στο Καραβόσταμο. 

Εξαιρέσεις:
Για τους δύο (2) πρώτους γύρους οι σκακιστές που θα ζητήσουν εγκαίρως (δηλ. πριν την ανακοίνωση της κλήρωσης) να εξαιρεθούν από την κλήρωση των γύρων αυτών θα λογίζονται ότι λαμβάνουν μισό (0,5) βαθμό για κάθε εξαίρεση. Για όλους τους υπόλοιπους γύρους η εξαίρεση θα λογίζεται με μηδέν (0) βαθμούς.

================================================ 

Schedule:
Due to the ferry schedule for the departure of the tournament participants, the playing schedule is modified as follows:

1st Round:        Saturday  12/7,  7.00 p.m.
2nd Round:        Sunday    13/7,  7.00 p.m.
3rd Round:        Monday    14/7, 11.00 a.m.
4rd Round:        Monday    14/7,  7.00 p.m.
5th Round:        Tuesday   15/7,  7.00 p.m.
6th Round:        Wednesday 16/7,  7.00 p.m.
7th Round:        Thursday  17/7, 11.00 a.m.
8th Round:        Friday    18/7,  7.00 p.m.
9th Round:        Saturday  19/7,  7.00 p.m.
Closing Ceremony: Sunday    20/7, 12.00 p.m.

Mobile Phones - Εlectronic Devices:
According to the new FIDE regulations that came to effect on the 1st of July 2014, during play, a player is forbidden to have a mobile phone and/or other electronic means of communication in the playing venue. (article 11.3.b).
If it is evident that a player brought such a device into the playing venue, the first time he will be receive the penalty (according to article 12.9, case (g)) of a  one (1) euro fine, while in every subsequent time the fine will be two (2) euros. Additionally, after every such incident, the arbiter may also decide declaring the game lost for the player who brought the device if it is considered that the player brought the device with the intention  to cheat or disrupt the tournament in any way.
Clarification: A player who will not just bring with him but will use, in any way, a mobile phone or an electronic device during a game, he will automatically lose the game. 
The whole amount that will be collected from possible fines based on the above regulation will be donated for the purposes of the School for Children with Special Needs and Disabilities of Ikaria that is based at Karavostamo.

Exclusions:  
For the first τεο (2) rounds the players who shall request to be excluded from the pairings of these rounds (under the strict condition that the request will be made prior the publication of the pairings) will receive half (0,5) point for every exclusion. For the rest of the rounds the players who request to be excluded will receive zero (0) points.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

d